www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

รับสอนพิเศษ Physics Inter ทุกหลักสูตร IB SAT AP IGCSE A2/AS Level

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย


http://www.geocities.com/physicsupgradetutor/

PHYSICS UPGRADE TUTOR (Professional Physics Tutor at Home)

รับสอนพิเศษนักเรียน Inter วิชา Physics ทุกหลักสูตร IB SAT AP IGCSE A2/AS Level
รับสอนพิเศษวิชา ฟิสิกส์ Physics หลักสูตร Inter & Thai ตามบ้านและนอกสถานที่ (กรุงเทพฯ และ รังสิต)

สอนโดย อาจารย์ฐิติศักดิ์ กูลเกล้าปราการ (อ.เจน)

หลักการในการสอน
“สอนด้วยใจรักที่จะสอน สอนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้”

เทคนิคในการสอน
“สอนด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายๆ สอนเน้นความเข้าใจเป็นหลัก เพื่อสามารถทำข้อสอบได้ทุกรูปแบบ”

ประวัติการศึกษา
M.Sc. Physics, Chulalongkorn University 2548 (ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จุฬาฯ)
B.Sc. Physics, Thammasat University 2545 (ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์)
นักเรียนทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ปี 2545-2548
นักเรียนทุนสวทช. โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาฟิสิกส์ ปี 2541-2545

ประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการสอน
- อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548 – 2549
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย หลักสูตร Inter และ Thai ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน

วิชาและหลักสูตรที่รับสอน (มีเอกสารประกอบการสอนให้ครบถ้วน)

Physics for High School and University
- สอนนักเรียนและนักศึกษา Inter และ Thai ทุกระดับชั้นและทุกหลักสูตร
- เพื่อนักเรียนที่จะสอบเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ หรือ Upgrade Record
- เพื่อนักศึกษาที่จะเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
- ไม่ว่าน้องนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีความรู้ในวิชาฟิสิกส์มากน้อยแค่ไหน หรือไม่มีเลย พี่ก็สอนให้เข้าใจและเก่งได้ไม่ยาก
- เด็กสายศิลป์ก้อเรียนฟิสิกส์ได้ พี่สอนให้ได้สบายมาก ขอแค่คิดเลขเป็น (บวก ลบ คูณ หาร) ที่เหลือสอนเพิ่มให้ได้สบายมาก

ระดับมัธยม (High School) INTER และ THAI

Physics Inter วิชา IB Physics, AP Physics (B&C), SAT Physics, IGSCE Physics, A2/AS Physics (AQA), Physics A-O-N Level

ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย O-NET, A-NET

Math’s and Calculus for SATI/II, AP, IB, IGCSE, GCSE and A2/AS-Level

ระดับมหาวิทยาลัย INTER และ THAI
SIIT, TEP/TEPE, TU, KU-Inter, ABAC, ม.กรุงเทพ, ม.รังสิต (มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทุกแห่ง)
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
วิชา Physics 1-2, Physics for Engineer 1-2

ความสำเร็จของน้องนักเรียนที่เคยเรียนด้วย (เท่าที่จำได้)

น้องภาค นักเรียน Ruamrudee International School สอบ AP Physics B ได้ Level 5 (สูงสุด) ปี 2007 (พ.ค.)

ทำให้มหาวิทยาลัย Imperial College (Top 5 of UK) รับเข้าเรียนต่อปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ปัจจุบันยังสอนน้องอยู่เช่นเดิม ในช่วงปิดเทอม เป็นวิชาปี 1)

น้องคิด นักเรียน Ruamrudee International School สอบเข้า SIIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีนี้ 2008

น้องบอย นักเรียน Ruamrudee International School สอบ IB Physics ได้คะแนนสูงสุดตามที่ต้องการ จะไปเรียนต่อที่อังกฤษ ปี 2008

น้องซิโมน่า (ญ) นักเรียน St. John International School Grade 10 เรียน IGCSE Physics และสอบเรียนต่อที่ Shrewsbury International School

น้องโตโต้ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอบติด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช ปี 2008

น้องวิน นักเรียนโรงเรียนบดินเดชาฯ 2 สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2550

น้องดุ๊ก นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง ปี 2550

น้องบาส นักเรียนโรงเรียนอัญสัมชัญธนบุรี สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2549

น้องต่าย (ญ) นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี สอบติด วิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง ปี 2549

น้องป๊อด นักศึกษาวิศวกรรม ชั้นปีที่ 2 สาขา IM ที่ SIIT 2007

น้องต้า นักศึกษาวิศวกรรม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร Inter ที่ ม.เกษตร 2007

น้องเอ นักศึกษาวิศวกรรม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร Inter ที่ ม.เกษตร 2007

น้องอาร์ท นักศึกษาวิศวกรรม ชั้นปีที่ 1 สาขาโยธา ม.ลาดกระบัง 2007

น้องนิก นักศึกษาวิศวกรรมการบิน ชั้นปีที่ 2 ม.รังสิต เรียนเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนักบิน BAC และสอบเข้าจนได้ 2007

 

นักเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน

น้องโซ่ เรียน SAT Math & Physics นักเรียน Ruamrudee International School, Grade 12 กำลังเตรียมสอบเข้า BBA (Inter) ของ ม.ธรรมศาสตร์

น้องเจ ลูกคุณหมอ รพ.สมิทติเวช นักเรียน Shrewsbury International School, Grade 11 เรียนเตรียมสอบ A2/AS Physics และ Mechanics 1

น้อง Book and Boom สองพี่น้อง เรียน Math’s นักเรียนโรงเรียน Namee International School

การที่น้องเหล่านี้เรียนแล้วประสบผลสำเร็จเป็นเพราะว่า

ตั้งใจเรียน อดทน มีความพยายาม ขยันอ่านทบทวน ขยันทำการบ้านและแบบฝึกหัดที่ให้ไว้เสมอ สงสัยแล้วกล้าถาม ไม่เข้าใจแล้วกล้าบอก เพียงเท่านี้ก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย

ปัจจุบันผมได้เปิดสถาบันเป็นของตัวเองแล้ว ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถาบัน Success เปิดสอนระดับมหาวิทยาลัย ในวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัส และสถิติ หลักสูตร Thai และ Inter รวมทั้งยังสอน High School เช่นเดิม

สถานที่เรียน :
เรียนที่สถาบัน หรือ นัดเรียนตามบ้าน หรือ สถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมในการเรียน ในเขตกรุงเทพฯ, ม.เกษตร, จุฬาฯ, สยาม, สีลม, รังสิต, มธ. รังสิต เป็นต้น (ถ้าต้องการเรียนวิชาอื่น สามารถระบุมาได้นะครับ ผมจะให้อาจารย์ที่มีความสามารถในวิชานั้นๆ ไปสอนให้ครับ)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ฐิติศักดิ์ กูลเกล้าปราการ (พี่เจน) Tel. 085-810-5553

“ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ต้องมุ่งมั่นและตั้งใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

“ผม (อ.เจน) ไม่ใช่คนเก่ง แต่ผมขยันนิดหน่อยและมีความพยายาม จึงประสบความสำเร็จมาโดยตลอด”

“น้องเรียนไม่เก่งไม่ต้องกลัว ขอแค่ตั้งใจเรียนพี่สอนให้เก่งได้ไม่ยาก”

หมายเหตุ : รับสอนจำนวนจำกัดนะครับ เนื่องจากมีเวลาว่างที่จะสอนได้เฉพาะ

วันจันทร์-ศุกร์ 17.00 น.-20.30 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น.-20.00 น.

http://www.geocities.com/physicsupgradetutor/
 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย titisak (ฐิติศักดิ์ กูลเกล้าปราการ) บทความทั้งหมดของคุณ titisak
วันที่ 16/06/2551 เวลา 15:43:45
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 4231 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 4231 คน ตอบ 33 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/4/2553 11:45:04
โดย คุณ New York
IP : 188.92.76.***
 

GTHeZg jpfyxzybtywk, [url=http://sqbyhaavbjgu.com/]sqbyhaavbjgu[/url], [link=http://gjxhnoqdvfnb.com/]gjxhnoqdvfnb[/link], http://epvisuhhvolj.com/

โพสต์เมื่อ : 24/4/2553 11:45:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 20/4/2553 6:57:28
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

tramadol actavis 50mg - tramadol muscles calf

โพสต์เมื่อ : 20/4/2553 6:57:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 17/4/2553 17:03:56
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bayaystsreywusisjjd sbsdudodpflsjshysd bdbdyshsjdjsud buy phentermine - phentermine

โพสต์เมื่อ : 17/4/2553 17:03:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 17/4/2553 5:06:47
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Causystrqasisdjshsd sbssudidoskdiusud sbdususystdshd cheapest Ambien - ambien

โพสต์เมื่อ : 17/4/2553 5:06:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/4/2553 10:43:23
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bahahshsjskdkooiqya aversdidofpldjdhye hgggataysusodoj buy cialis soft tabs - cialis

โพสต์เมื่อ : 16/4/2553 10:43:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/4/2553 4:29:55
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vaeiroepidiuetyr bavatsueiropdif dbdyeuroido buy cialis - cialis buy ambien without a prescription - ambien buy valium online without prescription - valium buy xanax without prescription - xanax buy viagra online cheap - viagra buy levitra online without prescription - levitra buy phentermine no prescription - phentermine buy cialis - cialis buy ambien - ambien buy cialis professional - cialis

โพสต์เมื่อ : 7/4/2553 4:29:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/4/2553 6:00:17
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vacadqewsudid fhdyfudud fjdiofpljzgare df buy generic cialis - cialis

โพสต์เมื่อ : 5/4/2553 6:00:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/4/2553 23:24:22
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vadeioplousye dbdyeuridffd dhfuidoepe buy zyrtec - zyrtec buy zoloft - zoloft buy cipro - cipro buy cymbalta - cymbalta buy topamax - topamax buy kamagra - kamagra buy synthroid - synthroid buy lioresal - lioresal buy effexor - effexor buy aciphex - aciphex

โพสต์เมื่อ : 4/4/2553 23:24:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/4/2553 7:40:58
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bayaudhdys dsdysiopeosikdjnba abaydudj buy cialis 5mg - cialis buy ambien no prescription - ambien buy valium - valium buy xanax online legally - xanax buy viagra online without prescription - viagra buy levitra 20 mg - levitra phentermine - phentermine cheap ambien - ambien buy cialis online without a prescription - cialis buy cialis - cialis

โพสต์เมื่อ : 4/4/2553 7:40:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2553 14:30:00
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

KPkYGQ iqowfyxwsnii, [url=http://wjvjjcrwnfmd.com/]wjvjjcrwnfmd[/url], [link=http://kfqsdhmstayy.com/]kfqsdhmstayy[/link], http://qnnubawfcjkq.com/

โพสต์เมื่อ : 3/4/2553 14:30:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 31/3/2553 18:43:21
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Naayhsgdgd fgdhfhdjdj cbtaywieu buy cialis canada - cialis buy viagra online canada - viagra levitra - levitra cheap ambien - ambien valium - valium phentermine - phentermine buy xanax online legally - xanax ativan - ativan adipex - adipex buy tramadol - tramadol

โพสต์เมื่อ : 31/3/2553 18:43:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 31/3/2553 5:55:52
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bausiskdisid sgstweusis didsuysyet buy zyrtec without prescription - zyrtec buy zoloft no prescription - zoloft buy cipro online - cipro buy cymbalta no prescription - cymbalta buy topamax - topamax buy kamagra - kamagra buy synthroid no prescription - synthroid buy lioresal online - lioresal buy effexor - effexor buy aciphex online - aciphex

โพสต์เมื่อ : 31/3/2553 5:55:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/3/2553 7:21:17
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bavzrxxyywteei fhdydyf dhffolkaysteud buy cialis without prescription - cialis buy viagra online - viagra buy levitra cheap - levitra buy valium online no prescription - valium ambien - ambien buy adipex without prescription - adipex buy phentermine no prescription - phentermine buy tramadol online overnight - tramadol ativan - ativan buy xanax overnight delivery - xanax

โพสต์เมื่อ : 30/3/2553 7:21:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/3/2553 2:49:25
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Jahssywueisdh shsystwe dgdyeuruhf buy celebrex online - celebrex buy paxil no prescription - paxil buy lamisil online - lamisil buy lasix - lasix buy avapro - avapro buy diflucan online - diflucan buy nexium - nexium buy zovirax no prescription - zovirax buy valtrex no prescription - valtrex buy avodart online - avodart

โพสต์เมื่อ : 30/3/2553 2:49:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/3/2553 8:20:28
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Jdhdyeujsjshd sgstwretsy sjidolpfof buy cialis generic - cialis buy viagra online no prescription - viagra levitra - levitra buy valium online - valium buy ambien canada - ambien buy adipex 37.5 mg - adipex buy phentermine online - phentermine buy tramadol overnight - tramadol buy ativan - ativan buy xanax no prescription - xanax

โพสต์เมื่อ : 29/3/2553 8:20:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/3/2553 5:24:16
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bauasyteretwys shdduirid fkfproritu cialis - cialis buy valium online - valium buy viagra - viagra buy zithromax - zithromax buy clomid - clomid buy lexapro online - lexapro buy nolvadex - nolvadex buy imitrex online - imitrex buy celexa without prescription - celexa buy viagra cheap - viagra

โพสต์เมื่อ : 29/3/2553 5:24:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/3/2553 8:36:41
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Gateysusudsopeodi dhsusoepwuuyysta sghsgdtdtys buy cialis online in usa - cialis buy viagra - viagra buy levitra without prescription - levitra buy ambien online no prescription - ambien buy valium - valium buy phentermine online no prescription - phentermine buy xanax - xanax buy ativan - ativan buy adipex - adipex buy tramadol no prescription - tramadol

โพสต์เมื่อ : 27/3/2553 8:36:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/3/2553 6:25:42
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bausywteiroepdh dhdyfueif dhfufir buy cialis online - cialis buy tramadol 50mg - tramadol ambien - ambien cheap xanax - xanax buy phentermine - phentermine buy viagra online cheap - viagra buy valium - valium buy ativan online no prescription - ativan buy adipex diet pills - adipex buy fioricet - fioricet

โพสต์เมื่อ : 27/3/2553 6:25:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/3/2553 4:16:25
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Hayauesisisidis gayesudie hsyqetweoeprid cialis - cialis buy valium online without prescription - valium buy ambien - ambien buy adipex cheap - adipex buy ativan - ativan buy tramadol without prescription - tramadol buy viagra online - viagra buy phentermine diet pills - phentermine buy levitra online without prescription - levitra buy xanax - xanax

โพสต์เมื่อ : 27/3/2553 4:16:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/3/2553 2:11:29
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Faywwsieu dyeueirod dhfyeueudjfh buy cialis - cialis buy viagra online - viagra buy levitra uk - levitra buy ambien - ambien buy valium online without prescription - valium buy phentermine - phentermine buy xanax online without prescription - xanax ativan - ativan buy adipex online - adipex buy tramadol cheap - tramadol

โพสต์เมื่อ : 26/3/2553 2:11:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/3/2553 23:50:50
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Baywuwisod dheydufi nagsretyrud cialis - cialis buy tramadol online - tramadol buy ambien - ambien cheap xanax - xanax buy phentermine without prescription - phentermine buy viagra online canada - viagra buy valium - valium ativan - ativan adipex - adipex fioricet - fioricet

โพสต์เมื่อ : 25/3/2553 23:50:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/3/2553 21:29:07
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Gaywuwie dhdyeif dofpejdufuf buy cialis generic - cialis buy valium online - valium generic ambien - ambien buy adipex diet pills - adipex buy ativan without prescription - ativan buy tramadol online without a prescription - tramadol buy viagra - viagra buy phentermine without prescription - phentermine buy levitra generic - levitra buy xanax without prescription - xanax

โพสต์เมื่อ : 25/3/2553 21:29:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/3/2553 19:00:38
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Hatwywuss sgsreuwiojsy dhgsueiwytet cialis - cialis buy cialis online without a prescription - cialis buy ambien - ambien buy viagra canada - viagra generic xanax - xanax buy clomid without prescription - clomid

โพสต์เมื่อ : 25/3/2553 19:00:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/3/2553 5:25:26
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Hatrqewsdusn agzerewsodiif dhdtrseais buy cialis 5mg - cialis buy viagra - viagra buy levitra cheap - levitra buy ambien online no prescription - ambien valium - valium buy phentermine without prescription - phentermine xanax - xanax buy ativan online no prescription - ativan buy adipex 37.5 mg - adipex buy tramadol online - tramadol

โพสต์เมื่อ : 24/3/2553 5:25:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/3/2553 1:27:03
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Nkiudyetrws dudyfte diforpdjdy buy cialis - cialis buy tramadol - tramadol buy ambien online no prescription - ambien buy xanax online without prescription - xanax buy phentermine online - phentermine buy viagra - viagra buy valium no prescription - valium buy ativan - ativan adipex - adipex buy fioricet - fioricet

โพสต์เมื่อ : 24/3/2553 1:27:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/3/2553 6:16:17
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Faaeyeusd dhdyfufie dhfyfudieu buy cialis online - cialis
buy cialis - ed treatment
buy ambien without a prescription - ambien
cheap ambien - ambien
buy valium online without prescription - valium
buy viagra online - viagra
adipex - adipex
buy phentermine diet pills - phentermine
buy levitra cheap - levitra
buy xanax overnight delivery - xanax

โพสต์เมื่อ : 23/3/2553 6:16:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/3/2553 4:55:28
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

HYauaueiwusy Hyauwis shdyrffjfiuyd buy cialis online - cialis buy valium overnight - valium buy ambien no prescription - ambien buy adipex without prescription - adipex buy ativan online - ativan buy tramadol no prescription - tramadol buy viagra online without prescription - viagra buy phentermine 37.5 - phentermine buy levitra uk - levitra buy xanax - xanax

โพสต์เมื่อ : 22/3/2553 4:55:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/3/2553 3:14:11
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vgaaysyetsusid dhdusidopei dudyeifhdy buy cialis without prescription - cialis buy viagra without prescription - viagra buy phentermine online - phentermine buy cialis - cialis generic ambien - ambien ambien
- ambien

โพสต์เมื่อ : 22/3/2553 3:14:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 20/3/2553 7:12:12
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Huaiwoeppdosidif dudidifjdfiud duffphermsc buy cialis generic - cialis

โพสต์เมื่อ : 20/3/2553 7:12:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 19/3/2553 8:48:00
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Jiaoeirue duirodpfk djeudik buy cialis online without a prescription - cialis
cialis - ed treatment
buy ambien canada - ambien
buy ambien - ambien
buy valium - valium
buy viagra cheap - viagra
adipex - adipex
buy phentermine - phentermine
buy levitra canada - levitra
xanax - xanax

โพสต์เมื่อ : 19/3/2553 8:48:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 4231 คน ตอบ 33 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา :